18 යසස හමග අනග ල Resized

Download Name Play Size Duration
download Yesusge Ley Nisa Ma
BF CHOIR

7.6 MB 4:53 min
download Yesus Ethumange Leyin
BF CHOIR

7.7 MB 5:00 min
download Apahata Etha Balaya Yesusge Namayen
BF CHOIR

8.3 MB 5:37 min
download Yesusge Ley Ma Seduwey
BF CHOIR

7.3 MB 4:29 min
download Yesus Thula Ma Dharmishtai
BF CHOIR

5.7 MB 2:47 min
download Himige Vachanaya Nisa
BF CHOIR

7.9 MB 5:13 min
download Yesus Himige Anagi Ley
BF CHOIR

9.4 MB 6:51 min
download Anargai Anargai Yesusge Le Anargai
BF CHOIR

6.1 MB 3:13 min
download Shantha Nisala Swabhawayen
BF CHOIR

6.9 MB 4:03 min
download Samindun Thula Midunavu Aya Api
BF CHOIR

6.1 MB 3:16 min
download Apa Jaya Gena Etthe Yesusge Le Thulin
BF CHOIR

7.9 MB 5:11 min
download Lowa Galwannta Yesus Ipadune
BF CHOIR

8.1 MB 5:24 min

17 ෂලම දවඳ මමය Resized

Download Name Play Size Duration
download Namadimi Namadimi Pasasa Namadimi
BF CHOIR

7.8 MB 6:56 min
download Yehovah Yairah Mage Samindun Ethuman Mata Sehe
BF CHOIR

5.3 MB 4:12 min
download Polowey Seemawey Mavumkarun---Elshaddai
BF CHOIR

7.7 MB 6:51 min
download Pudumai Obey Kriyawan Devinduni
BF CHOIR

4.9 MB 3:49 min
download Ma Oba Gena Sithana Mage Sithuvili
BF CHOIR

7.3 MB 6:27 min
download Mawa Yatath Karanna Bey
BF CHOIR

5.2 MB 4:05 min
download Nomasuruwa Wapurami
BF CHOIR

5.5 MB 4:25 min
download Kiri Saha Peniyen Uthurana Deshe
BF CHOIR

6.5 MB 5:35 min
download Yehovah Yairah Oba Mata Sapayanna
BF CHOIR

5.2 MB 4:09 min
download Edahilla Nam Balaporaththu Wana Deval Gena
BF CHOIR

6.5 MB 5:35 min
download Kisi Aduwak Ney
BF CHOIR

5.2 MB 4:09 min

16 ශරනහ රස මලය

Download Name Play Size Duration
download Sihasunehi Weda Wasana Yesus
BF CHOIR

5.6 MB 5:29 min
download Shuddhai Shuddhai Oba Idiriye Dhana Namami
BF CHOIR

6 MB 6:00 min
download Swamin Thora Genime Samarana Kalaya Den
BF CHOIR

5.3 MB 5:14 min
download Pasasum Handha Vihiduwa Harin
BF CHOIR

6.3 MB 6:20 min
download Word---Sema Balathalayata Ihalin
BF CHOIR

5.1 MB 4:59 min
download Word---Preethi Wannemi Ma Preethi Wanemi
BF CHOIR

6.9 MB 6:56 min
download Medina Ma Oba Wtha Emi
BF CHOIR

5.4 MB 5:17 min
download Sagayeth Poloveth Swamin--(Siyaluma Meville Samidun)
BF CHOIR

5 MB 4:54 min
download Obey Alankareyen Vashi Vee
BF CHOIR

5.9 MB 5:52 min

15 අබබ පයණන Resized

Download Name Play Size Duration
download Scripture-Gal 2-20---Kristhus Samaga Ma Kurusapth Vune
BF CHOIR

9.2 MB 6:08 min
download Siyalla Kala Hekivey Deviduta
BF CHOIR

10.6 MB 7:40 min
download Oba Mage Abba Piyanan
BF CHOIR

8.9 MB 5:46 min
download Piyaneni Savibala Deviduni
BF CHOIR

7.8 MB 4:36 min
download Sawimath Vee Dhairyamath Wanna
BF CHOIR

7.4 MB 4:11 min
download Dew Piyaneni Ma Obata Aadarai
BF CHOIR

8.9 MB 5:47 min
download Mawa Piligaththey-Vishmithai Athi Uthumya Obey Kriya
BF CHOIR

9.9 MB 6:53 min
download Ma Nethivi Sitiyadi Ethum Mage Naya Gewwe
BF CHOIR

7.4 MB 4:07 min
download Oba Penvu Karuna Guna-Namadinnem Ma Semada
BF CHOIR

8.6 MB 5:26 min
download Abba Piyaneni Hada Pathulin Ma
BF CHOIR

9.6 MB 6:35 min

14 සවමනවහනසග නමය බලවත පවරක

Download Name Play Size Duration
download Jeewanaye Sathya Obai Yesuni
BF CHOIR

4.6 MB 4:36 min
download Surawanna Dediwanna
BF CHOIR

2.8 MB 2:35 min
download Ove Saminduge Namey Saviyen Balawathvu Pavraki
BF CHOIR

5.1 MB 5:03 min
download Eliyak Disvuye Mage Hadha Pathule
BF CHOIR

4.6 MB 4:31 min
download Swamin Men Shuddhawoo Keneku Nethe
BF CHOIR

6.4 MB 6:31 min
download Athi Shreshta Voo Shuddha Voo
BF CHOIR

5.1 MB 5:03 min
download Obage Vachnaya Anuwa Mahata Sidhuwewa
BF CHOIR

5 MB 5:01 min
download Apa Samindage Namey Balawath Kulunak Wanne
BF CHOIR

4.2 MB 4:06 min
download Sema Paalana Balayath Saviyath Yesusta Aithie
BF CHOIR

5.4 MB 5:28 min
download Oba Saminduni Mata Savimath Pavraki
BF CHOIR

4.8 MB 4:44 min
download Balayen Nove Saviyen Nove
BF CHOIR

4.2 MB 4:06 min
download Ketharam Uthumda Mage Yesus Swamin
BF CHOIR

4.6 MB 4:36 min

13 නමසකරවව

Download Name Play Size Duration
download Awadiwa Sitinna Edahille Stheera Wanna
BF CHOIR

3.8 MB 3:10 min
download Devinduge Maheemayen Ethumage Gunawanthakamen
BF CHOIR

4.1 MB 3:34 min
download Adhi Neethingna Premawantha Alepa Woo
BF CHOIR

4.9 MB 4:22 min
download Bethi Pemin Kulmath Vee Ma Gee Gayannemi
BF CHOIR

4.4 MB 3:49 min
download Swamin Oba Mage Saviyai Geethayai
BF CHOIR

5 MB 4:29 min
download Semakalhee Saminduge Namey
BF CHOIR

4.8 MB 4:19 min
download Namaskarawewa
BF CHOIR

6 MB 5:33 min
download Udaya Kalaye Obey Guna Gayami
BF CHOIR

5.7 MB 5:17 min
download Shuddha Aathmaya Wegiroo
BF CHOIR

4.9 MB 4:26 min
download Yesus Swamin Mage Endhera We
BF CHOIR

5.9 MB 5:32 min
download Shuddhakame Alankarayen
BF CHOIR

5 MB 4:29 min
download Thejamanavu Swamini
BF CHOIR

5.6 MB 5:10 min
download Ma Balawath Karana Swamin Thula
BF CHOIR

3.4 MB 2:47 min
download Api Paradinne Ney
BF CHOIR

3.9 MB 3:18 min

12 සවය නදය ගලය Resized

Download Name Play Size Duration
download Saminde Dewinde Oba Mage Divya Suwayai
BF CHOIR

5.7 MB 6:16 min
download Ma Aadarai Yesusta Aadarai-Yehovah Shalom Samadanaye Kumarun
BF CHOIR

6 MB 6:35 min
download Athi Shuddha Swamin-Ma Danna Uthumma Namaya Yesus
BF CHOIR

7.5 MB 8:13 min
download Yesus Ma Udesa-Apahata Etha Midumkarugen Itha Hondawu
BF CHOIR

5.6 MB 6:06 min
download Papaye Shapayen Ma Mudha Ethey
BF CHOIR

5.1 MB 5:33 min
download Samindun Thuwala Labuwe Mage Aparadha Nisai
BF CHOIR

4.5 MB 4:52 min
download Obey Kasa Paharin Ma Suwa Lebuwe
BF CHOIR

5.4 MB 5:52 min
download Eay Anugrahaya Thulin--(Himi Ma Nidahas Kale)
BF CHOIR

6.5 MB 7:08 min
download Balanu Devinduge Betalu Petawano
BF CHOIR

4.4 MB 4:51 min

11 ම මළ දශය පබදම ඇරඹ ඇත

Download Name Play Size Duration
download Negita Bebalemu Api Pipidi-Preethi Nada Karan
BF CHOIR

4.8 MB 5:08 min
download Devinduta Puluwan
BF CHOIR

3.8 MB 3:59 min
download Ape Devindu Balawath--Ma Sitiya Uthu Sthaneta
BF CHOIR

3.2 MB 3:21 min
download Mahimawath Namaya-Yesus Oba Ithaa
BF CHOIR

4.7 MB 5:02 min
download Sathange Anduru Balayen-Dubalavun Pawasan
BF CHOIR

5 MB 5:19 min
download Saminduni Sthuthi-Himi Yesus Sehay
BF CHOIR

4.3 MB 4:35 min
download Jeewanayata Yana Doratuwa
BF CHOIR

3.9 MB 4:10 min
download Ma Muwin Pawasami
BF CHOIR

6.3 MB 6:45 min
download Mage Abba Piyaneni
BF CHOIR

4.7 MB 5:02 min
download Adahanna Obey Dev Samindun
BF CHOIR

2.7 MB 2:51 min
download Obey Dev Samindunta-Saminduni Pasasami
BF CHOIR

5.8 MB 6:14 min
download Edahilla Nethiwa Devindun
BF CHOIR

4.2 MB 4:29 min
download Yesus Ape Uthum Poojawai
BF CHOIR

4.6 MB 4:51 min
download Me Mulu Deshaye
BF CHOIR

5 MB 5:19 min

LIVE PRAISE & WORSHIP-English/Sinhala/Tamil

LIVE PRAISE WORSHIP EST Resized

Download Name Play Size Duration
download Advocate-Adhi Neethigna---God is so Good-Yesus Yahapathya
BF CHOIR

2.9 MB 3:06 min
download I Know That I Know-Ma Danim Ma Danim
BF CHOIR

3.6 MB 3:49 min
download Father We Love You-Piyaneni Apa Preme Obatai Namadimi
BF CHOIR

5.5 MB 5:52 min
download We Worship You-Oba Namadimi-Emmanuel-Emmanuwel
BF CHOIR

4.8 MB 5:04 min
download Rejoice In The Lord-Saminda Thula Preethiwen
BF CHOIR

3.2 MB 3:23 min
download Surawanna Dhediwanna
BF CHOIR

2.9 MB 3:00 min
download Asiri Devindu Nama
BF CHOIR

4.4 MB 4:44 min
download Thou Art Worthy-Himi Oba Sehe Yehowa Swamin
BF CHOIR

2.4 MB 2:28 min
download You Alone Are Holy-Let Your Glory---Shuddai Oba Swamin-Mehi Obey Mahimaya Pethirewa
BF CHOIR

3.8 MB 3:59 min
download Worthy the Lamb-Poojavu Yesus Sehe---Sarwabala Piyaneni Elshaddai
BF CHOIR

3.4 MB 3:37 min
download Unchangeable-Nowenaswena Nowenaswena Swamin
BF CHOIR

6.2 MB 6:40 min
download Advocate-Adhi Neethingna---God is so Good-Yesus Yahapathya
BF CHOIR

12.1 MB 13:04 min

Page 2 of 13