සුවය සඳහා ප්‍රකාශ‍යන්

Click on an image to view full size.

3 John 2  pg 30 Blood
Divine Exchange pg 21 22