ප්‍රශංසා නමස්කාර ගීතිකා

Aadipathyaya Mama Dunne / Sathuru Senaven Ma Pauren /Balawanthai Apage Devindhun

Aashirwadhayan Ma Pasukara Yanne

Abba Piyaneni Hada Pathulin Ma

Adahanna Obey Dev Samindun

Adahanna Swami Thula / Yesus Visandai Sema Getalu

Aadhara Yesuni Oba Mage Palamu Premayai

Adhineethingna Premawantha

Alfa Saha Omega

Anargi anargi yesusge Le Anargi

Andure Sitiyadi Ma

Apage Gelavima Gena Api Jaya Goosha Nanwamu

Apahata Etha Balaya Yesusge Namayen

Apahata Etha Midhumkarugen / Samiduni mage Aathmaya

Apa Jaya Gena Etthe Yesusge Le Thulin

Apa Samindage Namey Balawath Kulunak Wanne

Apata Aashirwada Kale / Serade Yesus Ihalin Esavi / Yesuni Pudumai Oba Samidun

Ape Devindu Balawath / Ma Sitiya Yuthu Sthaneta

Api Aathmayen Ipadune

Api Deva Daruwan Samiduta Ekvi Sitimoo

Api Deva Paulata Aithi

Api Devindun Namadinne Aathmayen

Apa Gena Emu Obata Sthuthi Pooja / Gayami Obey Saviya Gena

Api Jaya Lebu Shuddawanthayo

Api Langavemu / Esavunu Samindun Serade / Serade Yesus Rajinduni

Api Paradinne Ney

Ashirwadaye Ulpatha Obai ( Obe yahapatha kotharam Uthumdo)

Athi Shreshta Woo Shuddha Woo

Athi Shuddha Swamin / Ma Danna Uthumma Namaya Yesus

Awadiwa Sitinna Edahille Stheera Wanna

Bahula Vee Obey Anugrahayen / Ethumge Poornakamen

Balanu Devinduge Betalu Petawano

Balaya Balaya / Aadipathyaya Samindun Mata /Apa Satane Aayudha/Samindanan Baye Aathmayak/Sathanhata Ana Demi

Balayen Nove Saviyen Nove

Bara Usulannavu

Bethi Pemin Kulmath Vee Ma Gee Gayannemi

Bohoshe Sthuthi Wewa

Dalu Nolawath Atthika Gasa

Den Obatath Mena Dei / Ma Abrahamge Wanshayai

Dew Piyaneni Ma Obata Aadarai

Dev Piyanan Thulai Apa Adahanne

Dev Samidaanan Karunawantha Voo

Dev Swamin Mage Parvathayai

Dev Vachanya Kiyan Neddha / Sthuthi Swamini Yesusge Leyin Apa Jaya Lebuwe

Deva Wachanaya Jeewamanai

Devinduni Edhahillen

Devindun Ketharam Uthumdho

Devindun Mage Gelaweemai

Devindun Oba Yahapathya

Devindun Yahapath Sema Kalhee

Devindu Magak Sadai

Devindu Nirbeethawa Oba Wetha Emi

Devindu Thula Ma Wachanaya Pasasmi / Ma Obe Preme Gena Gayami

Deviduge Mahimaya Sagaye Prakasha Karai

Devinduge Maheemayen Ethumage Gunawanthakamen

Devindunta Mahima Wewa