ප්‍රශංසා නමස්කාර ගීතිකා

Abba Piyaneni Hada Pathulin Ma

Adahanna Obey Dev Samindun

Adhineethingna Premawantha

Alfa Saha Omega

Anargi anargi yesusge Le Anargi

Andure Sitiyadi Ma

Anugrahaye devindu obai (Ma siyalu de waladi )

Apage Gelavima Gena Api Jaya Goosha Nanwamu

Apahata Etha Balaya Yesusge Namayen

Apahata Etha Midhumkarugen / Samiduni mage Aathmaya

Apa Jaya Gena Etthe Yesusge Le Thulin

Apa Samindage Namey Balawath Kulunak Wanne

Apata Aashirwada Kale / Serade Yesus Ihalin Esavi / Yesuni Pudumai Oba Samidun

Ape Devindu Balawath / Ma Sitiya Yuthu Sthaneta

Api Aathmayen Ipadune

Api Deva Daruwan Samiduta Ekvi Sitimoo

Api Deva Paulata Aithi

Api Devindun Namadinne Aathmayen

Api Jaya Lebu Shuddawanthayo

Api Langavemu / Esavunu Samindun Serade / Serade Yesus Rajinduni

Api Paradinne Ney

Ashirwadaye Ulpatha Obai ( Obe yahapatha kotharam Uthumdo)

Athi Shreshta Woo Shuddha Woo

Athi Shuddha Swamin / Ma Danna Uthumma Namaya Yesus

Awadiwa Sitinna Edahille Stheera Wanna

Bahula Vee Obey Anugrahayen / Ethumge Poornakamen

Balanu Devinduge Betalu Petawano

Balayen Nove Saviyen Nove

Bara Usulannavu

Bethi Pemin Kulmath Vee Ma Gee Gayannemi

Bohoshe Sthuthi Wewa

Dew Piyaneni Ma Obata Aadarai

Dev Piyanan Thulai Apa Adahanne

Dev Samidaanan Karunawantha Voo

Dev Swamin Mage Parvathayai

Deva Wachanaya Jeewamanai

Devinduni Edhahillen

Devindun Ketharam Uthumdho

Devindun Mage Gelaweemai

Devindun Oba Yahapathya

Devindu Magak Sadai

Devindu Nirbeethawa Oba Wetha Emi

Devindu Thula Ma Wachanaya Pasasmi / Ma Obe Preme Gena Gayami

Deviduge Mahimaya Sagaye Prakasha Karai

Devinduge Maheemayen Ethumage Gunawanthakamen

Devinduta Puluwan

Dubalavun pavasan ma savimath

Eay Anugrahaya Thulin (Himi Ma Nidahas Kale)

Eay Namay Etha Balaya / Api sthuthi demu / himi itha uthum

Edahilla Nam Balaporaththu Wana Deval Gena

Edahilla Nethiwa Devindun

Edahillen Gaman Karami

Endereku Men Swamin Ma

Eksathvee Ekamuthuvee Dev Rajya Goda Nagamu (Mage savan Obe hadata )

Eliyak Disvuye Maage Hada Pathule

Elshadai Elshadai Sawibala Devidun

Elshadai Elshadai Sawibala Devidun / Ma Sengawena Sthanya Obai / Haleluya Prashansawe

Enu Gayamu Api Swaminta

Ethumanan Men Kawdho

Ethum Thula Ma Jayagaththeku Wemi

Eya Yahapathya Yahapathya

Geethika Obatama Gayami

Gelaweemata Awashyawu Namaya-Yesus (Wena Kisiveku thula)

Golgothavata Mage Kurusaye Himi Deruve ( Devidun Mage Pau Yesus Matha thebuwe)

Himi Apata Nowa

Himi Ma Prane Midu Bawa Danim

Himi Varnana Karami

Himi Yesus Sehe / Samiduni Passasami

Himige Vachanaya Nisa

Hiru Eliyata Sesadhiya Nohekie

Ihala Swargaye Sema Aathmika

Ihalin Obe Name Osawannemu

Ira Handa Tharaka

Jayagaththemi Sathangen ( Papaye shapayen )

Jeewanayata Yana Doratuwa

Jeewanaye Gelawumkaru

Jeewanaye Sathya Obai Yesuni

Karunawanthavu Asamartha Nowana

Karunawanthavu Deviduni

Kawda Apava Wen Karanne

Ketharam Uthumda Mage Yesus Swamin

Kiri Saha Peniyen

Kisi Aduwak Ne

Kithu Yesus Thula Sitina

Kiwa noheki tharam obathuman alankarai

Kiya nimakala noheki Deva aashirvadayan

Kristhus Den Ma Thulai

kristhusge Premayen / Kristhus Thula Nawa

Kristhus Samaga Ma Kurusapth Vune

Kristhus Yesuswa malaungen esavu Athmaya

Lowa Galawannata Yesus Ipadune

Ma Aadarai Yesusta Aadarai / Yehovah Shalom Samadanaye

Ma Balawath Karana Swamin Thula

Ma Gayami Obey Karuna Gune Sadhakal / Sihasunehi Veda Wasana Yesuni

Mage Aathmayen Swaminta

Mage Jeewana Kaale Sadha

Mage Hadawatha Thula Obe Siyum Handa Ese (Maha sayure rala hada )

Mage Pranaye Endera

Ma Danim Ma Danim / Nidahas vee yesus namen

Ma Deth Osawa

Mage Abba Piyaneni

Mahoththama Voo Swaminge Nameta

Ma Kamawa Labuwey

Mahimawath Namaya / Yesus Oba Ithaa

Mahimen Samindun Jaya Lebuwey

Ma Midu Devinduta Sthuthi We

Ma Midumkaru Jeewathwe (Himi Ma Prane)

Ma Midune Ley Thulin

Ma Muwin Pawasami

Ma Nava Mewillak Wannemi

Ma Nawa Mawillak Wannemi / Ma Preethivem

Ma Nethivi Sitiyadi

Ma Newatha Ipadune Dewa Wachanayen

Ma Nidahas Kale Obe Leyai (Yesus Layai Jeewaya Dunne)

Ma Nidahas (Obathumanan mai ma nidahas kale)

Ma Oba Gena Sithana Mage Sithuvili

Ma Obahata Nevatha Sanipa Laba Di

Ma Pasasanne Obawa Pamanai

Ma Pem Karana Saminduta Pesasum

Ma Swamin Namadimi (Me dawase Me Udaye)

Mata Be Kiya Kisida Nopawasam

Ma thula pavathinna

Mava Parajaya Karanna Bae / Samidun Ma Balakotuwai

Mawa Piligaththey / Vishmithai Athi Uthumya Obey Kriya

Mawa Yatath Karanna Bey

Me Davase Samidanan Sedu / Obe abiyase stinta priya karami

Me Dawasa Seduwe Samide Obamai (Samide Ma Awadi Wanne )

Me Deshaya Bohose Paladarai

Medina Ma Oba Wetha Emi

Mema Karanawa Gena

Mema Nagaraye Devindhu Obai

Me Mulu Deshaye

Meti Rupayak Gal Pilimayak Nowe

Mey Den Sihasuna Wata Dev Duthayan

Mulu Polowa Swaminge Thejasin Purna Wei (Jalayen Muhuda )

Negita Bebalemu Api Pipidi / Preethi Nada Karan

Namadimi Namadimi

Namaskarawewa

Naththala Deva Mahime Genai

Ne ne ne kavadawath (Mata beha kiya kisida)

Netha an kisi weku oba ha samiduni

Nomasuruwa Wapurami

Novenaswena Novenaswena Swamin

O...Samida Ma Hata Kala De

O Swargaya Ma Hadhey

Oba Gelavime Parwathayai