ඔබෙ පැසසුම් විදහා පෙන්වමි

26 ඔබ පසසම වදහ පනවම Resized

Download Name Play Size Duration
download Shuddha Aathmaya Vegiru
BF CHOIR

6.4 MB 6:53 min
download Shantha Nisala Swabhawayen
BF CHOIR

7.1 MB 7:38 min
download Kithu Yesus Thula Sitina
BF CHOIR

4.1 MB 4:21 min
download Obey Pesasum Vidhaha Penwamin
BF CHOIR

6 MB 6:27 min
download Ma Nawa Mevillak Wannemi
BF CHOIR

5.7 MB 6:07 min
download Devindu Thula Ma Wachanaya Pasasmi--Ma Obe Preme Gena Gayami
BF CHOIR

4.1 MB 4:17 min
download Medina Ma Oba Wetha Emi
BF CHOIR

3.7 MB 3:56 min
download Yehovah Raffa Suwakarana Samindu Obai
BF CHOIR

4.3 MB 4:30 min
download Apahata Etha Midhumkarugen--Samiduni mage Aathmaya
BF CHOIR

5.6 MB 5:59 min

Read 960 times