සඵලත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශයන්

Click on an image to view full size.

 

2 Cor 8 9 pg 30 2 Cor 9 8  pg 30 3 John 2  pg 30 Deut 8 18 pg 31
Gal 3 13 pg 21 22 I am prosperous pg 08 Phil 4 19 Ps 23 1 37 4