ක්‍රිස්තුස් තුළ සහ නව මැවිල්ල සඳහා ප්‍රකාශයන්

Click on an image to view full size.

 

Identity Kit (PDF)

 

Confessins In Christ 1 In Christ 2 In Christ 3
In Christ Confessions New creation confession for sons