සුවයේ නදිය ගලයි

12 සවය නදය ගලය Resized

Download Name Play Size Duration
download Saminde Dewinde Oba Mage Divya Suwayai
BF CHOIR

5.7 MB 6:16 min
download Ma Aadarai Yesusta Aadarai-Yehovah Shalom Samadanaye Kumarun
BF CHOIR

6 MB 6:35 min
download Athi Shuddha Swamin-Ma Danna Uthumma Namaya Yesus
BF CHOIR

7.5 MB 8:13 min
download Yesus Ma Udesa-Apahata Etha Midumkarugen Itha Hondawu
BF CHOIR

5.6 MB 6:06 min
download Papaye Shapayen Ma Mudha Ethey
BF CHOIR

5.1 MB 5:33 min
download Samindun Thuwala Labuwe Mage Aparadha Nisai
BF CHOIR

4.5 MB 4:52 min
download Obey Kasa Paharin Ma Suwa Lebuwe
BF CHOIR

5.4 MB 5:52 min
download Eay Anugrahaya Thulin--(Himi Ma Nidahas Kale)
BF CHOIR

6.5 MB 7:08 min
download Balanu Devinduge Betalu Petawano
BF CHOIR

4.4 MB 4:51 min

Read 1130 times