නමස්කාරවේවා

13 නමසකරවව

Download Name Play Size Duration
download Awadiwa Sitinna Edahille Stheera Wanna
BF CHOIR

3.8 MB 3:10 min
download Devinduge Maheemayen Ethumage Gunawanthakamen
BF CHOIR

4.1 MB 3:34 min
download Adhi Neethingna Premawantha Alepa Woo
BF CHOIR

4.9 MB 4:22 min
download Bethi Pemin Kulmath Vee Ma Gee Gayannemi
BF CHOIR

4.4 MB 3:49 min
download Swamin Oba Mage Saviyai Geethayai
BF CHOIR

5 MB 4:29 min
download Semakalhee Saminduge Namey
BF CHOIR

4.8 MB 4:19 min
download Namaskarawewa
BF CHOIR

6 MB 5:33 min
download Udaya Kalaye Obey Guna Gayami
BF CHOIR

5.7 MB 5:17 min
download Shuddha Aathmaya Wegiroo
BF CHOIR

4.9 MB 4:26 min
download Yesus Swamin Mage Endhera We
BF CHOIR

5.9 MB 5:32 min
download Shuddhakame Alankarayen
BF CHOIR

5 MB 4:29 min
download Thejamanavu Swamini
BF CHOIR

5.6 MB 5:10 min
download Ma Balawath Karana Swamin Thula
BF CHOIR

3.4 MB 2:47 min
download Api Paradinne Ney
BF CHOIR

3.9 MB 3:18 min

Read 1009 times