ස්වාමීන්වහන්සේගේ නාමය බලවත් පවූරකී

14 සවමනවහනසග නමය බලවත පවරක

Download Name Play Size Duration
download Jeewanaye Sathya Obai Yesuni
BF CHOIR

4.6 MB 4:36 min
download Surawanna Dediwanna
BF CHOIR

2.8 MB 2:35 min
download Ove Saminduge Namey Saviyen Balawathvu Pavraki
BF CHOIR

5.1 MB 5:03 min
download Eliyak Disvuye Mage Hadha Pathule
BF CHOIR

4.6 MB 4:31 min
download Swamin Men Shuddhawoo Keneku Nethe
BF CHOIR

6.4 MB 6:31 min
download Athi Shreshta Voo Shuddha Voo
BF CHOIR

5.1 MB 5:03 min
download Obage Vachnaya Anuwa Mahata Sidhuwewa
BF CHOIR

5 MB 5:01 min
download Apa Samindage Namey Balawath Kulunak Wanne
BF CHOIR

4.2 MB 4:06 min
download Sema Paalana Balayath Saviyath Yesusta Aithie
BF CHOIR

5.4 MB 5:28 min
download Oba Saminduni Mata Savimath Pavraki
BF CHOIR

4.8 MB 4:44 min
download Balayen Nove Saviyen Nove
BF CHOIR

4.2 MB 4:06 min
download Ketharam Uthumda Mage Yesus Swamin
BF CHOIR

4.6 MB 4:36 min

Read 1036 times