අබ්බා පියාණෙනි

15 අබබ පයණන Resized

Download Name Play Size Duration
download Scripture-Gal 2-20---Kristhus Samaga Ma Kurusapth Vune
BF CHOIR

9.2 MB 6:08 min
download Siyalla Kala Hekivey Deviduta
BF CHOIR

10.6 MB 7:40 min
download Oba Mage Abba Piyanan
BF CHOIR

8.9 MB 5:46 min
download Piyaneni Savibala Deviduni
BF CHOIR

7.8 MB 4:36 min
download Sawimath Vee Dhairyamath Wanna
BF CHOIR

7.4 MB 4:11 min
download Dew Piyaneni Ma Obata Aadarai
BF CHOIR

8.9 MB 5:47 min
download Mawa Piligaththey-Vishmithai Athi Uthumya Obey Kriya
BF CHOIR

9.9 MB 6:53 min
download Ma Nethivi Sitiyadi Ethum Mage Naya Gewwe
BF CHOIR

7.4 MB 4:07 min
download Oba Penvu Karuna Guna-Namadinnem Ma Semada
BF CHOIR

8.6 MB 5:26 min
download Abba Piyaneni Hada Pathulin Ma
BF CHOIR

9.6 MB 6:35 min

Read 1063 times