ශාරොන්හි රෝස මලයි

16 ශරනහ රස මලය

Download Name Play Size Duration
download Sihasunehi Weda Wasana Yesus
BF CHOIR

5.6 MB 5:29 min
download Shuddhai Shuddhai Oba Idiriye Dhana Namami
BF CHOIR

6 MB 6:00 min
download Swamin Thora Genime Samarana Kalaya Den
BF CHOIR

5.3 MB 5:14 min
download Pasasum Handha Vihiduwa Harin
BF CHOIR

6.3 MB 6:20 min
download Word---Sema Balathalayata Ihalin
BF CHOIR

5.1 MB 4:59 min
download Word---Preethi Wannemi Ma Preethi Wanemi
BF CHOIR

6.9 MB 6:56 min
download Medina Ma Oba Wtha Emi
BF CHOIR

5.4 MB 5:17 min
download Sagayeth Poloveth Swamin--(Siyaluma Meville Samidun)
BF CHOIR

5 MB 4:54 min
download Obey Alankareyen Vashi Vee
BF CHOIR

5.9 MB 5:52 min

Read 923 times