ෂාලෝම් දෙවිඳු මමයි

17 ෂලම දවඳ මමය Resized

Download Name Play Size Duration
download Namadimi Namadimi Pasasa Namadimi
BF CHOIR

7.8 MB 6:56 min
download Yehovah Yairah Mage Samindun Ethuman Mata Sehe
BF CHOIR

5.3 MB 4:12 min
download Polowey Seemawey Mavumkarun---Elshaddai
BF CHOIR

7.7 MB 6:51 min
download Pudumai Obey Kriyawan Devinduni
BF CHOIR

4.9 MB 3:49 min
download Ma Oba Gena Sithana Mage Sithuvili
BF CHOIR

7.3 MB 6:27 min
download Mawa Yatath Karanna Bey
BF CHOIR

5.2 MB 4:05 min
download Nomasuruwa Wapurami
BF CHOIR

5.5 MB 4:25 min
download Kiri Saha Peniyen Uthurana Deshe
BF CHOIR

6.5 MB 5:35 min
download Yehovah Yairah Oba Mata Sapayanna
BF CHOIR

5.2 MB 4:09 min
download Edahilla Nam Balaporaththu Wana Deval Gena
BF CHOIR

6.5 MB 5:35 min
download Kisi Aduwak Ney
BF CHOIR

5.2 MB 4:09 min

Read 1147 times