යේසුස් හිමිගේ අනගි ලේ

18 යසස හමග අනග ල Resized

Download Name Play Size Duration
download Yesusge Ley Nisa Ma
BF CHOIR

7.6 MB 4:53 min
download Yesus Ethumange Leyin
BF CHOIR

7.7 MB 5:00 min
download Apahata Etha Balaya Yesusge Namayen
BF CHOIR

8.3 MB 5:37 min
download Yesusge Ley Ma Seduwey
BF CHOIR

7.3 MB 4:29 min
download Yesus Thula Ma Dharmishtai
BF CHOIR

5.7 MB 2:47 min
download Himige Vachanaya Nisa
BF CHOIR

7.9 MB 5:13 min
download Yesus Himige Anagi Ley
BF CHOIR

9.4 MB 6:51 min
download Anargai Anargai Yesusge Le Anargai
BF CHOIR

6.1 MB 3:13 min
download Shantha Nisala Swabhawayen
BF CHOIR

6.9 MB 4:03 min
download Samindun Thula Midunavu Aya Api
BF CHOIR

6.1 MB 3:16 min
download Apa Jaya Gena Etthe Yesusge Le Thulin
BF CHOIR

7.9 MB 5:11 min
download Lowa Galwannta Yesus Ipadune
BF CHOIR

8.1 MB 5:24 min

Read 989 times