සමිඳා මා හට කළ දේ

23 සමඳ ම හට කළ ද Resized

Download Name Play Size Duration
download Himi Yesus Sehe-Samiduni Passasami
BF CHOIR

6.1 MB 6:29 min
download Samidun Thuwala Lebuwe
BF CHOIR

2.6 MB 2:44 min
download Piyaneni Oba Eya Newatha Kaley
BF CHOIR

6.6 MB 7:02 min
download Samiduni Obe Premaya Mahimanvithai
BF CHOIR

6.3 MB 6:44 min
download Mey Den Sihasuna Wata Dev Duthayan
BF CHOIR

2.3 MB 2:19 min
download Pudumai Obe Kriyawan
BF CHOIR

5 MB 5:16 min
download Oba Mage Abba Piyanan
BF CHOIR

4 MB 4:16 min
download Oba Penvu Karuna Guna Sihi Karami
BF CHOIR

4.2 MB 4:26 min
download Passasam Himi Ma Praane
BF CHOIR

6.1 MB 6:32 min
download Shuddai Shuddai Oba Idiriye
BF CHOIR

6.9 MB 7:20 min
download Yesus Ma Midumkarui
BF CHOIR

2.9 MB 2:59 min
download O...Samida Ma Hata Kala De
BF CHOIR

4.7 MB 5:02 min

Read 1011 times