දෙවිඳු මගක් සාදයි

24 දවඳ මගක සදය Resized

Download Name Play Size Duration
download Mava Parajaya Karanna Bae-Samidun Ma Balakotuwai
BF CHOIR

4.1 MB 4:21 min
download Shantha Nisala Swabawayen
BF CHOIR

7.1 MB 7:40 min
download Track 10 Samidu Thula Sathutuwanna
BF CHOIR

3.2 MB 3:24 min
download Ma Nethivi Sitiyadi
BF CHOIR

5.5 MB 5:51 min
download Himi Apata Nowa
BF CHOIR

4.7 MB 5:01 min
download Preethi Nada Karan
BF CHOIR

4.2 MB 4:28 min
download Yesus Swamin
BF CHOIR

5.2 MB 5:33 min
download Ma Deth Osawa
BF CHOIR

5.6 MB 5:55 min
download Sumihiri Yesuni
BF CHOIR

4.8 MB 5:03 min
download Samiduni Sthuthi
BF CHOIR

7.2 MB 7:45 min
download Yesus Namaya-Yesus Name
BF CHOIR

7.5 MB 8:01 min
download Devindu Magak Sadai
BF CHOIR

6.1 MB 6:32 min

Read 1129 times