දෙවිඳුන් මගේ ගැළවීමයි

28දවඳන මග ගළවමය Resized

Download Name Play Size Duration
download Swamin Men Shuddhavoo Keneku Nethey
BF CHOIR

4.5 MB 4:44 min
download Yohovah Mage Eliyai Gelaweemai
BF CHOIR

2.4 MB 2:29 min
download Obey Pesasum Maligawa Purawai
BF CHOIR

3.1 MB 3:12 min
download Devindun Oba Yahapathya
BF CHOIR

4.4 MB 4:41 min
download Samindhe Devindhe
BF CHOIR

4.8 MB 5:06 min
download Samindunge Sadakal Maheemayen
BF CHOIR

7 MB 7:29 min
download Eay Namay Etha Balaya--Api sthuthi demu--himi itha uthum
BF CHOIR

7.7 MB 8:16 min
download Yesus Gelavumkaruthuma
BF CHOIR

4.4 MB 4:38 min
download Novenaswena Novenaswena Swamin
BF CHOIR

4.5 MB 4:44 min
download Ma Pem Karana Saminduta Pesasum
BF CHOIR

4.8 MB 5:06 min
download Devindun Mage Gelaweemai
BF CHOIR

4.2 MB 4:28 min
download Adhineethingna Premawantha
BF CHOIR

3.4 MB 3:35 min

Read 1173 times