මුළු පොළොව ස්වාමීන්ගේ තේජසින් පූර්ණ වෙයි

29 JALAYEN MUHUDA Resized

Download Name Play Size Duration
download Newatha Ipadune Dewa Wachanayen
Believers Fellowship

4.3 MB 3:49 min
download Ma Swamin Namadimi
Believers Fellowship

4.6 MB 4:08 min
download Gelaweemata Awashyawu Namaya-Yesus
Believers Fellowship

5.3 MB 4:58 min
download Mulu Polowa Swaminge Thejasin Purna Wei
Believers Fellowship

4.9 MB 4:33 min
download Deva Wachanaya Jeewamanai, Balawanthai
Believers Fellowship

5 MB 4:37 min
download Dewa Ashirwadayan Kiya Nimakala Noheki
Believers Fellowship

5.1 MB 4:43 min
download Eksathvi Ekamuthuvi Dev Rajya Goda Nagamu
Believers Fellowship

5 MB 4:40 min
download Mage Hadawatha Thula Obe Siyum Handa Ese
Believers Fellowship

5.3 MB 4:57 min
download Siyalu De Sapayana Vishvasawantha Devindu Obai
Believers Fellowship

5.4 MB 5:03 min
download Me Dawasa Seduwe Samide Obamai
Believers Fellowship

6.3 MB 6:03 min

Read 927 times