විවාහය සහ පවුල් ජීවිතය සඳහා ප්‍රකාශයන්

Click on an image to view full size.

 

10 important points for marriage pg 19 20 Josh 24 15  pg 26