දරුවන් සඳහා ප්‍රකාශයන්

Click on an image to view full size.

 

Kids 1
Kids 2
Kids 3
Kids 4
Kids 5
Kids 6
Ps 119
Is 60 1 10 S L
Lk 10 42 6 S L


Mat 22 37  4 S L
Matt 21 21 1 S LPhil 4 4 5 S LPs 119 89  2 S L

Ps 119 93 S L