බලය සහ ආධිපත්‍යය

07 බලය සහ ආධපතයය

Download Name Play Size Duration
download Sihasunehi Wedawasana Samiduni Obatai
BF CHOIR

4 MB 4:15 min
download Parajaya Mata Netha-Mawa Parajaya Karanna Bey-Apa Athishayin Jaya Lebuwan
BF CHOIR

2.7 MB 2:49 min
download Saminduni Sthuthi Shudha Aathme Nisa
BF CHOIR

2.9 MB 3:03 min
download Ma Thula Sitina Yesus Balawanthai-Jaya Mata Yesus Thula Ethey
BF CHOIR

4.3 MB 4:35 min
download Keneku Magin-Balayen Ha Shakthiyen
BF CHOIR

3.6 MB 3:47 min
download Sathutui Ithama Sathutui Dakinna Sathange Parajaya
BF CHOIR

5.9 MB 6:18 min
download Senawai Balaye Apa-Balawanthai Devindun-Balawanthai Ape Devindun
BF CHOIR

3.4 MB 3:38 min
download Yehovah Nissi Samindun Mage Dhajayai
BF CHOIR

2.9 MB 3:07 min
download Talk Mat 17-20&21---Kanda Nuba Ahakwa Yanu-Mark 11-23 Mata Sebawaki
BF CHOIR

5.2 MB 5:37 min
download Ma Dhekke Dekke Sathange Parajayai
BF CHOIR

6.5 MB 7:00 min
download Balaya Balaya-Aadipathyaya Samindun Mata Dunne-Apa Satane Aayudha-Samindanan Baye Aathmayak-Sathanhata Ana Demi
BF CHOIR

7.5 MB 8:03 min
download Aadipathyaya Mama Dunne-Sathuru Senaven Ma Pena Duvami-Balawanthai Apage Devindhun
BF CHOIR

4.4 MB 4:44 min

Read 1072 times