ඇදහිල්ලේ ප‍්‍රශංසා ගීතිකා

08 ඇදහලල පරශස ගතක

Download Name Play Size Duration
download Ma Gayami Obey Karuna Gune Sadhakal-Sihasunehi Veda Wasana Yesuni
BF CHOIR

4.8 MB 5:06 min
download Mata Be Kiya Kisida Nopawasam
BF CHOIR

3.3 MB 3:33 min
download Confession-Heb 10-23---Rom 8-32---Psa 23-16---1Pet 3-10---Mat 12-37
BF CHOIR

2 MB 2:04 min
download Rajunhata Sadakal
BF CHOIR

3.6 MB 3:50 min
download Ma Nawa Mawillak Wannemi-Ma Preethivem
BF CHOIR

4.7 MB 5:05 min
download Api Langavemu-Esavunu Samindun Serade-Serade Yesus Rajinduni
BF CHOIR

6.4 MB 6:53 min
download Himi Ma Prane Midu Bawa Danim
BF CHOIR

3.4 MB 3:37 min
download Samadanaya Ma Obata Demi
BF CHOIR

4.1 MB 4:21 min
download Samindun Pasasan-Hiru Udave Sita
BF CHOIR

4.4 MB 4:41 min
download Apata Aashirwada Kale---Serade Yesus Ihalin Esavi---Yesuni Pudumai Oba Samidun
BF CHOIR

5.8 MB 6:12 min
download Preethiye Handada
BF CHOIR

3 MB 3:14 min
download Dev Piyanan Thulai Apa Adahanne
BF CHOIR

5.8 MB 6:17 min
download Me Davase Damidanan Sedu--obe abiyase stinta priya karami
BF CHOIR

4.8 MB 5:08 min

Read 1041 times