ඇදහිල්ලේ ජයග‍්‍රාහී ගීතිකා

01 ඇදහලල ජයගරහ ගතක

Download Name Play Size Duration
download Sthuthi Swamini Obey Jayata Apawa Gena Yanne
BF CHOIR

1.4 MB 0:46 min
download Divi Gewantta Nawa Jeewnayak-Ma Suwai Sampoornai
BF CHOIR

1.7 MB 1:44 min
download Oba Nomiyana Preme-Oba Namadimi Savibala Devidun
BF CHOIR

2.8 MB 2:59 min
download Senawai Balaye Apa-Balawanthai Ape Devidun-Balawanthai Dewindun
BF CHOIR

2.7 MB 2:50 min
download Himi Abiyase Ma Sitinne-Peradei Doratuwa Pathalaye-Biya Nowav
BF CHOIR

3 MB 3:12 min
download Obata Dhee Ette Usasthama Namayai-Sarwabala Piyanani Elshaddai-Pooja woo Yesus Sehe
BF CHOIR

3.3 MB 3:30 min
download Enu Apa Preethiwen-Ma Saminda Ma Siyaluma Hingakam-Samaramu Yesus Samarannemu-Me Dawase Samindun Sedu
BF CHOIR

2.9 MB 3:03 min
download Saminda Apa Oba Pasasam-Himi Ma Obey Premaya Samarannemi-Himi Obey Nameta Pesasum Ghee-Oba Weni Woo Kawdho
BF CHOIR

4.8 MB 5:08 min
download Ma Sengawena Sthanaya Obai-Halleluya Prasansawe
BF CHOIR

1.8 MB 1:50 min
download Yesus Mage Swamin Ma Gelawoo-Himi Pasasam Ma Mulu Harden-Keneku Magin Dahasak Palawai Nam
BF CHOIR

3 MB 3:07 min
download Dhamitu Theneththekuge-Eye Namey Etha Balaya-Ma Paapaya Ivath Kale-Nava Mevillaki-Ma Pavasana De
BF CHOIR

2.2 MB 2:19 min
download Pasasam Himi Ma Prane-Yesus Swaminya-Nawa Upathai Jaya Urumai
BF CHOIR

2.3 MB 2:26 min
download Ma Danim Ma Danim-Nidahas Wee Yesus Namen
BF CHOIR

2.2 MB 2:16 min
download Samindun Pasasamu-Api Sthuthi Demu- Himi Ithaa Uthum Obage Name
BF CHOIR

2.3 MB 2:22 min
download Shuddha Saminda Athi Shuddha Saminda
BF CHOIR

1.7 MB 1:44 min
download Yehovah Samindun-Dev Puth Avadiwav-Samindu Gena Ma Udhyogayen
BF CHOIR

1.8 MB 1:54 min
download Novenasvena Novenasvena Swamin
BF CHOIR

2.3 MB 2:26 min
download Den Obatath Mena Dei-Ma Abrahamge Wanshayai
BF CHOIR

1.7 MB 1:42 min
download Yesuni Obey Name Balawanthai
BF CHOIR

1.8 MB 1:50 min
download Obey Shuddhatwaya Desa Balana Kala
BF CHOIR

3.3 MB 3:27 min
download Pasasam Devindu Nama
BF CHOIR

2.6 MB 2:45 min
download Leyin Obey Me Mandeeraya Pivithuruwe-Oba Suwa Karana Devidun Mamai
BF CHOIR

1.8 MB 1:50 min
download Usasya Obage Name-Pavithrawe Ma Obe Leyin
BF CHOIR

2.8 MB 2:55 min

Read 1190 times