සුවය ඔබට අයිතියි

02 සවය ඔබට අයතය

Download Name Play Size Duration
download Music
BF CHOIR

2.1 MB 2:16 min
download Mahimanvithai Athi Shreshtai Deva Premaya
BF CHOIR

2.4 MB 2:30 min
download Scripture-Rom 10-9&10
BF CHOIR

1.4 MB 1:27 min
download Obey Mulu Hadhin Samidun Vishwasa Karan
BF CHOIR

3.1 MB 3:21 min
download Kurusedhi Mila Gewwe Ma Yesus
BF CHOIR

3.8 MB 4:04 min
download Ma Suwai Sampoornai-Ma Alepaya Ladha Bev Dev Wachane Kiyai
BF CHOIR

4.6 MB 4:56 min
download Ma Pawasanade Ma Sathu We
BF CHOIR

3.2 MB 3:22 min
download Ma Puthuni Mage Vadana Sawan Denna
BF CHOIR

3.7 MB 3:56 min
download Saminda Ethum Mahimawath---(Ethum Israyelhi Balawanthi)
BF CHOIR

2.6 MB 2:48 min
download Scripture-Isa 53-4&5---Mat 8-17---1Pet 2-24
BF CHOIR

1.7 MB 1:45 min
download Novenesvena Novenesvena Swamin
BF CHOIR

2.8 MB 3:02 min
download Sema Yahapath Ha Sampoorna Vu-Preethimath Hadhawatha
BF CHOIR

6.5 MB 7:01 min
download Yehovah Samindun-Pasasam Himi Ma Prane
BF CHOIR

6.5 MB 7:03 min
download Me Karuna Udesa Elidaraw Vune Kristus
BF CHOIR

3.3 MB 3:29 min
download Oba Suwa Karana Devidun Mamai-Yesuni Obey Name Ma Suwayai
BF CHOIR

4.1 MB 4:21 min
download Confession-Mat 8-16&17---1Pet 2-24---Psa 107-20
BF CHOIR

0.9 MB 0:51 min

Read 963 times