දෙව් පුත‍්‍රයන් පී‍්‍රතිවන්න

03 දව පතරයන පරතවනන

Download Name Play Size Duration
download Ma Jeewaya Oba Thula Vanne-Obey Duk Sitha Maru Karan
BF CHOIR

4.1 MB 4:23 min
download Short Drama-Salvation Prayer-Samindunge Abiyasata Api Preethiyen Emu
BF CHOIR

6.2 MB 6:37 min
download Himi Pasasam Ma Mulu Harden-Samarannemi Ma Swaminta Gayamin-Gayav Sevoma Me Mihithalaye
BF CHOIR

3.6 MB 3:51 min
download Himi Mandirayata-Halleluya Apa Devidun (Enu Apa Preethiwen)-Dev Preethiya Mage Shakthiyai
BF CHOIR

4 MB 4:13 min
download Samindun Pasasam (Ma Hade Ethi Geeyen)
BF CHOIR

4.8 MB 5:10 min
download Negita Saminduta Sthuthi Denna-Siyon Idiriye Pesasum Gena Emu-Ethuman Balawath Ape Gelawumkaru
BF CHOIR

4.8 MB 5:09 min
download Dalu Nolawath Atthika Gasa
BF CHOIR

2.8 MB 2:58 min
download Apa Gena Emu Obata Sthuthi Pooja-Gayami Obey Saviya Gena
BF CHOIR

4.9 MB 5:12 min
download Shuddhai Samindu Shuddhai-Samindun Pasasamu-Oba Atharahi Wesena Dev Samidun-Enu Apa Pudamu Prasanshawe Pooja
BF CHOIR

7.2 MB 7:42 min
download Oba Yai Den Preethiyen-Dev Puth Avadiwav-Gayav Nawa Geeyak-Saminda Thula Preethiven
BF CHOIR

5.5 MB 5:51 min
download Dhamitu Thenethekuge-Preethi Preethi Preethi Himi Thula-Devindun Yahapath-Ma Hata Ethi Me Preethiya
BF CHOIR

6.7 MB 7:13 min

Read 923 times