ශුභ ආරංචියක්

04 ශභ ආරචයක

Download Name Play Size Duration
download Jeewamanai Jeewamanai-Ma Mudawa Eththey-Yesus Ma Hata Kala Semade-Nidahas Ma Nidahas
BF CHOIR

3.6 MB 3:49 min
download Himi Obey Namaya Ma Osawannemi
BF CHOIR

3.6 MB 3:47 min
download Yesus Galavumkaruthuma Pudumai Eye Name
BF CHOIR

3.5 MB 3:42 min
download Ma Ennemi Oba Vethata
BF CHOIR

3.5 MB 3:46 min
download Salvation Prayer-Yesus Swamin
BF CHOIR

5.6 MB 6:00 min
download Msg-Kurusiya Langa-Calvaryata Giya Ma Nisa-Swaminya Swaminya
BF CHOIR

6.5 MB 7:02 min
download Yesus Oba Yahapath
BF CHOIR

1.2 MB 1:11 min
download Adahanna Swami Thula-Yesus Visandai Sema Getalu
BF CHOIR

4.3 MB 4:33 min
download Devindu Magak Sadai
BF CHOIR

6.8 MB 7:19 min
download Short Message
BF CHOIR

1.1 MB 1:03 min
download Samindunge Sadakal Maheemayen
BF CHOIR

7.7 MB 8:16 min
download Divi Gevanta Nawa Jeewanaya Ma Labamin
BF CHOIR

3.2 MB 3:26 min
download Mahimanvithai Athi Shreshtai Deva Premaya-Scripture & Prayer-Cont'd song
BF CHOIR

3.8 MB 4:03 min

Read 1013 times