යේසුස්වහන්සේගේ ලේ

05 යසසවහනසග ල

Download Name Play Size Duration
download Nethey Nethey Netha An Kisiwak-Kumakinda Mage Pav Sodanne-Ma Midune Ley Thulin
BF CHOIR

4.6 MB 4:52 min
download Prayer-Layin Obey Me Mandeera Pivithuru We
BF CHOIR

5.3 MB 5:43 min
download Dev Vachanya Kiyan Neddha-Sthuthi Swamini Yesusge Leyin Apa Jaya Lebuwe
BF CHOIR

3.7 MB 3:52 min
download Yesus Mage Swamin Ma Gelawu Ma Himiyan-Shuddai Anagi Ley
BF CHOIR

4.4 MB 4:40 min
download Scripture
BF CHOIR

4 MB 4:17 min
download Nawa Upathai Jaya Urumai-Yesus Ley Piduwe-Yesus Swaminya...Me Dheshey
BF CHOIR

4.9 MB 5:16 min
download Mata Den Devindun Samaga
BF CHOIR

4.4 MB 4:44 min
download Paskuwe Bateluthumange Leyin
BF CHOIR

3.2 MB 3:24 min
download Jaya Labuwan Api
BF CHOIR

3.1 MB 3:15 min
download Pavithrawe Ma Obe Leyin-Paminenu Athi Shudha Sthaneta-Oh Yesusge Ley
BF CHOIR

4.5 MB 4:47 min
download Ley Valin Jaya-Ma Mudawa Eththey-Baley Baley Vishmapath Baley
BF CHOIR

3.9 MB 4:11 min
download Eay Ley Anagi Ley---(Swargika Jeevithayak)
BF CHOIR

3 MB 3:08 min
download Devindunta Mahima Wewa
BF CHOIR

5 MB 5:23 min

Read 1380 times